POLITYKA PRYWATNOŚCI 2018-06-11T06:59:42+00:00

Polityka prywatności TOOLMAR Centrum Techniczne


1.Administratorem danych jest:
TOOLMAR Marcin Przybyś
ul. Przemysłowa 6
32-540 Trzebinia
NIP: 628-207-85-93, REGON: 122574695
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=b12de8e7-2092-409e-bf65-
ad6f486bce33
zwany dalej: Sklep Lub TOOLMAR Centrum Techniczne
Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi umów sprzedaży
lub realizacji usług świadczonych przez Sklep, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane
osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych
osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:
– dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
– przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie;
– Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez TOOLMAR
Centrum Techniczne w związku z wykonywaniem umów sprzedaży lub świadczeniem usług;
– administrator – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
– podmiot przetwarzający – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
– odbiorca – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu
ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów
publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
3. TOOLMAR Centrum Techniczne przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi
powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub
wdrażają RODO.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla
zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy
lub jej wykonywanie.
5. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do
wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”.
Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych,
istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów Sklepu lub
Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie TOOLMAR Centrum Techniczne oraz w
innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.
6. Polityka prywatności” określa :
• cel przetwarzania danych osobowych ich kategorie,
• sposób przetwarzania danych osobowych,
• zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, prawa Klienta związane z
ochroną jego danych osobowych.
7. Polityka prywatności obowiązuje w zakresie:
• dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym
• świadczenia usług,
• członkostwie w programach lojalnościowych, ankietach, konkursach
organizowanych przez TOOLMAR Centrum Techniczne,
• udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego,
• korespondencji z TOOLMAR Centrum Techniczne lub innej formy wzajemnego
kontaktu między Klientem a Sklepem
8. Strona internetowa toolmar.com.pl może zawierać linki do innych stron internetowych
prowadzonych przez inne podmioty, które stosują własne polityki prywatności. TOOLMAR Centrum
Techniczne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów
oraz dane osobowe podane na takich stronach internetowych. W przypadku korzystania z takich
linków i stron internetowych należy przed ewentualnym podaniem jakichkolwiek danych
osobowych zapoznać się zamieszczonymi na nich regulaminem oraz polityką prywatności.
9. TOOLMAR Centrum Techniczne może pozyskiwać od Klienta lub z innych źródeł niżej
wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające
informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają
ulepszanie i mierzenie efektywność działalności Sklepu, w tym działań marketingowych. W czasie
przetwarzania TOOLMAR Centrum Techniczne może łączyć dane osobowe pozyskane od Klienta,
w tym ze strony internetowej lub aplikacji z danymi osobowymi, które pozyskujemy z innych źródeł.
Dane osobowe są przetwarzane przez TOOLMAR Centrum Techniczne wyłącznie:
w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),
dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa
(art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z
wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f)
RODO),
na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej.
cel przetwarzania danych osobowych
udostępnianie Klientowi możliwości zakupu towarów oferowanych przez TOOLMAR Centrum
Techniczne lub świadczonych przez niego usług poprzez:
– zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, dostaw, zwrotów,
reklamacjami oraz odstąpieniami;
– zbieranie danych dot. zakupów i transakcji, danych kontaktowych
oraz miejsc dostawy/odbioru.
– realizowanie umowy – bez podania tych danych nie jest możliwe świadczenie usług;
– zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ;
– prawnie uzasadniony interes TOOLMAR Centrum Techniczne
– zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty TOOLMAR Centrum Techniczne w
zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez
wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych.
– zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych, mediach społecznościowych) dot. oferty i
działania TOOLMAR Centrum Techniczne poprzez wykorzystanie danych osobowych do
badania skuteczności podejmowanych działań marketingowych lub preferencji Klientów,
udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych
usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta (np. zmiany w „Polityce prywatności”
lub regulamin świadczenia usług).
– zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych
TOOLMAR Centrum Techniczne
– rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych
lub sporów z udziałem Klienta lub Sklepu w zakresie świadczonych przez niego usług.
– szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane Klienta w celu wykonania
obowiązku prawnego
– stosowania monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Prawnie uzasadnionym interesem TOOLMAR Centrum Techniczne w korzystaniu z danych
osobowych Klienta jest:
• zaspokajanie potrzeb Klientów, w tym sprzedaż towarów i usług oferowanych przez
Sklep;
• promowanie i wprowadzanie na rynek przez TOOLMAR Centrum Techniczne
nowych towarów i usług;
• obsługa Klienta, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
• określenie potrzeb Klientów i ich zachowań, w celu dostosowania oferty TOOLMAR
Centrum Techniczne do ich potrzeb;
• ochrona i wspieranie działalności TOOLMAR Centrum Techniczne, pracowników,
Klientów;
• wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym
przestępstwom, w tym na szkodę TOOLMAR Centrum Techniczne;
• rozwijanie oferty towarów i usług świadczonych przez TOOLMAR Centrum
Techniczne
10. TOOLMAR Centrum Techniczne może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom
– tj. odbiorom – wyłącznie w następujących przypadkach:
• jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub władza publiczna określą, że
Sklep jest zobowiązany udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
• konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub
obrony praw TOOLMAR Centrum Techniczne;
• konieczności udostępnienia danych osobowych partnerom i dostawcom usług,
którzy w powiązaniu z Sklepem oferują swoje produkty lub usługi albo na podstawie umów
współpracy wykonują określone zadania w imieniu i na rzecz Sklepu.
Dostawcy usług świadczą usługi w zakresie m.in.:
• technologii informatycznych (obsługa strony internetowej, systemu informatycznego
TOOLMAR Centrum Techniczne, innych systemów biznesowych, z których korzysta Sklep);
• przechowywania, analizowania danych;
• przetwarzania płatności;
• usług pocztowych i kurierskich; pomocy prawnej i innych wyspecjalizowanych usług.
11. TOOLMAR Centrum Techniczne udostępnia partnerom i dostawcom usług wyłącznie dane
osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Klientów lub Sklepu oraz jest
zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w
sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych,
o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.
12. TOOLMAR Centrum Techniczne zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych
osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych.
Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do
terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych.
Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy
użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają
na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w
szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do
wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stosowane przez TOOLMAR Centrum Techniczne
procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych
może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.
Wprawdzie TOOLMAR Centrum Techniczne stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne,
organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak
zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za
pośrednictwem Internetu.
13. TOOLMAR Centrum Techniczne może przetwarzać dane osobowe Klienta dla celów
związanych z marketingiem towarów i usług oferowanych przez niego oraz prowadzania badań
rynkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta na otrzymywanie tych
komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych. Odmowa przez Klienta
udzielenia zgody na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach
rynkowych nie ma wpływu na możliwość korzystania przez niego z usług świadczonych przez
Sklep.
14. TOOLMAR Centrum Techniczne oraz jego partnerzy i dostawcy usług używają plików cookies i
podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” – w celu
personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej.
Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na
komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas
korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania
wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami
w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i
funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z
nich. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za
pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz
usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu
nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na
zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej
przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu,
bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe
informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w
sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików
cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie
korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta
pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były
na jego urządzeniu. Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są
zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez
urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można
wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.
15. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez
TOOLMAR Centrum Techniczne, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.
Ponadto Klient posiada prawo do
• żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych – w
przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;
• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym
wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on
rozpatrzony przez TOOLMAR Centrum Techniczne, który w przypadku uzasadnionego żądania
może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów
marketingu bezpośredniego;
• żądania ograniczenia przetwarzania – TOOLMAR Centrum Techniczne może
ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych Klienta w szczególności w przypadku, gdy został
skutecznie zgłoszony sprzeciw, Klient kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych
danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie
żąda ich usunięcia;
• żądania usunięcia danych – TOOLMAR Centrum Techniczne może usunąć dane
osobowe Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie
istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane
osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• przenoszenia danych, które pozwala Klientowi bez dodatkowych kosztów
przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich;
przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w
ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie
wykorzystywanym przez TOOLMAR Centrum Techniczne;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
16. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest
przechowywana przez TOOLMAR Centrum Techniczne lub skorzystania z innych praw, w tym
prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest
przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub
przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu +48 32 307 00 47 lub adresem poczty
elektronicznej biuro@toolmar.eu W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną
one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
17. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
TOOLMAR Centrum Techniczne nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych
Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy
Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a
formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń
wymagają przesłania tych danych.
18. Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są
zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsza „Polityka prywatności” obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close